สร้างเมื่อ :
Database Monster Boss

ข้อมูลบอสใหม่ และ เก่า ในเซิร์ฟเวอร์เกมส์

Monster : Serberus MOB ID : 2310

Map

ชื่อแมพ : pay_fild09

Hp : 17,471,385

Size : Medium

Race : Demi-Human

Element : Wind

Time : 4 Hour

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Diabolus Ring 1 %

Mob Scarf 0.70 %

Bradium Ring 10 %

Shadow Ring 0.70 %

Monster : BUNGISNGIS MOB ID : 2309

Map

ชื่อแมพ : Iz_dun04

Hp : 14,471,385

Size : Medium

Race : Demi-Human

Element : Fire

Time : 4 Hour

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Kenshi's Gauntlet 1 %

Brocca 10 %

Brionac 10 %

Rainbow Foxtail 1 %

Monster : Coelacanth MOB ID : 2189

Map

ชื่อแมพ : prt_fild03

Info : Coelacanth

Hp : 17,471,385

Size : Large

Race : Fish

Element : Wind

Time : 4 Hours

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Black Feather [1]

Cylinder Hairband [1]

Zephyrus [3]

Diabolus Armor [1]

Monster : Dead Guardian Kades MOB ID : 2255

Map

ชื่อแมพ : man_fild01

Info : Dead Guardian Kades

Hp : 22,327,500

Size : Large

Race : Formless

Element : Dark

Time : 4 Hours

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Diabolus Armor [1] 1 %

Diabolus Robe [1] 1 %

Diabolus Boots [1] 1 %

Diabolus Ring [1] 1 %

Temporal Ring [1] 0.70 %

Monster : Bangungot MOB ID : 2318

Map

ชื่อแมพ : ra_fild10

Info : Bangungot

Hp : 21,146,370

Size : Large

Race : Demon

Element : Dark

Time : 4 Hours

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Floating Ball 0.70 %

Dark Shield 1 %

Diabolus Manteau 1 %

Medal (Swordman) 1 %

Monster : Nightmare Baphomet MOB ID : 2483

Map

ชื่อแมพ : hu_fild07

Info : Nightmare Baphomet

Hp : 21,012,000

Size : Large

Race : Demon

Element : Dark

Time : 4 Hours

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Red Baby Dragon [1] 1 %

Palace Ring [1] 0.50 %

Majestic Goat [1] 0.50 %

Crescent Scythe [1] 5 %

Monster : Grand Pere MOB ID : 3073

Map

ชื่อแมพ : cmd_fild07

Info : Grand Pere

Hp : 29,207,700

Size : Large

Race : Demon

Element : Undead

Time : 4 Hours

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Bloody Knight's Shield [1] 1 %

Mystery Witch Hat [1] 1 %

Valkyrian Armor [1] 1 %

Medal (Acolyte) 0.70 %

Monster : Exploration Rover MOB ID : 3156

Map

ชื่อแมพ :

Info : Exploration Rover

Hp : 18,440,460

Size : Large

Race : Formless

Element : Neutral

Time : 4 Hours

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

QueenAnzRevenge [1] 1 %

Old Driver Band [1] 1 %

Open Air Headset 0.50 %

Medal (Mage) 0.70 %

Monster : Hera MOB ID : 3348

Map

ชื่อแมพ : tur_dun01

Info : Hera

Hp : 21,810,300

Size : Large

Race : Formless

Element : Neutral

Time : 4 Hours

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Excelion Shield 0.50 %

Officer Hat [1] 0.50 %

Balista [1] 5 %

Monster : Lich Lord MOB ID : 3659

Map

ชื่อแมพ : um_dun02

Info : Lich Lord

Hp : 20,228,308

Size : Large

Race : Demon

Element : Undead

Time : 4 Hours

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Green Baby Dragon Hat [1] 1 %

Twin Edge [3] 3 %

Twin Edge [3] 3 %

Dark Ring [1] 0.50 %

Monster : Great King Poring MOB ID : 3810

Map

ชื่อแมพ : gl_cas01

Info : Great King Poring

Hp : 21,000,000

Size : Large

Race : Formless

Element : Neutral

Time : 4 Hours

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Double Badge [1] 0.70 %

Flying Galapago 0.70 %

Combat Knife 0.70 %

Excalibur 1 %

Monster : Gloomy Crob MOB ID : 20353

Map

ชื่อแมพ : lhz_fild02

Info : Gloomy Crob

Hp : 21,615,000

Size : Medium

Race : Formless

Element : Neutral

Time : 4 Hours

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Boxer Gloves 0.70 %

Falconer Claw 0.70 %

Sniping Suit [1] 1 %

Medal Merchant 0.70 %

Monster : Bestia MOB ID : 20381

Map

ชื่อแมพ : odin_tem01

Info : Bestia

Hp : 22,327,500

Size : Large

Race : Brute

Element : Neutral

Time : 4 Hours

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Diabolus Boots [1] 1 %

Ice Pick 1 %

Giant Hlem 1 %

Eyes Sharpshooting 0.50 %

Monster : Master Dark Lord MOB ID : 20422

Map

ชื่อแมพ : ein_fild10

Info : Master Dark Lord

Hp : 21,715,233

Size : Large

Race : Undead

Element : Undead

Time : 4 Hours

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Chemical Glove [1] 0.50 %

Diabolus Robe [1] 1 %

Bilitary Beret 1 %

Ring Of Resonance 1 %

Monster : Crow Baron MOB ID : 20783

Map

ชื่อแมพ : abyss_02

Info : Crow Baron

Hp : 20,840,619

Size : Medium

Race : Demon

Element : Neutral

Time :4 Hours

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Heaven Cage [1] 1 %

Book of the Sun God [4] 1 %

Temporal Manteau [1] 1 %

Medal Archer 0.70 %

Monster : Renire MOB ID : 21955

Map

ชื่อแมพ : pay_dun03

Info : Renire

Hp : 17,228,632

Size : Medium

Race : Formless

Element : Neutral

Time : 4 Hours

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Combat Knife 1 %

Diabolus Manteau 1 %

Divine Cross 3 %

Warlock's Battle Robe [1] 1 %

Monster : Gloom Evolution MOB ID : 20928

Map

ชื่อแมพ : odin_tem02

Info : Gloom Evolution

Hp : 22,563,600

Size : Large

Race : Formless

Element : Neutral

Time : 4 Hours

Enriched Elunium 5 %

Enriched Oridecon 5 %

Enchant Stone Box 5 %

Magician's Gloves [1] 0.50 %

Orlean's Gloves [1] 1 %

Curse of Maebia Book [1] 0.70 %

Ring Of Flame Lord 0.70 %

Monster : Amon Ra MOB ID : 1511

Map

moc_pryd06

Time

1 Hour

Monster : Atroce MOB ID : 1785

Map

ra_fild02, ra_fild03, ra_fild04

ve_fild01, ve_fild02

Time

3-6 Hour

Monster : Bacsojin MOB ID : 1630

Map

lou_dun03

Time

2 Hour

Monster : Baphomet MOB ID : 1039

Map

prt_maze03

Time

2 Hour

Monster : Beelzebub MOB ID : 1874

Map

abbey03

Time

12 Hour

Monster : Boitata MOB ID : 2068

Map

bra_dun02

Time

2 Hour

Monster : Detardeurus MOB ID : 1719

Map

abyss_03

Time

2 Hour

Monster : Dark Lord MOB ID : 1272

Map

gld_dun04, gl_chyard

Time

1-2 Hour

Monster : Doppelganger MOB ID : 1046

Map

gef_dun02 , gld_dun02

Time

2-4 Hour

Monster : Dracula MOB ID : 1389

Map

gef_dun01

Time

1 Hour

Monster : Drake MOB ID : 1112

Map

treasure02

Time

2 Hour

Monster : Eddga MOB ID : 1115

Map

pay_fild11

Time

2 Hour

Monster : Evil Snake Lord MOB ID : 1418

Map

gon_dun03

Time

2 Hour

Monster : Fallen Bishop MOB ID : 1871

Map

abbey02

Time

2 Hour

Monster : Garm MOB ID : 1252

Map

xmas_fild01

Time

2 Hour

Monster : Gloom Under Night MOB ID : 1768

Map

ra_san05

Time

5 Hour

Monster : Golden Thief Bug MOB ID : 1086

Map

prt_sewb4

Time

1 Hour

Monster : Gopinich MOB ID : 1885

Map

mosk_dun03

Time

2 Hour

Monster : Ifrit MOB ID : 1832

Map

thor_v03

Time

11-12 Hour

Monster : Incantation Samurai MOB ID : 1492

Map

ama_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Kiel D-01 MOB ID : 1734

Map

kh_dun02

Time

2.30 Hour

Monster : Stormy Knight MOB ID : 1251

Map

xmas_dun02

Time

1 Hour

Monster : Ktullanux MOB ID : 1779

Map

ice_dun03

Time

4-8 Hour

Monster : Lady Tanee MOB ID : 1688

Map

ayo_dun02

Time

7 Hour

Monster : Lord of Death MOB ID : 1373

Map

niflheim

Time

2 Hour

Monster : Maya MOB ID : 1147

Map

anthell02 , gld_dun03

Time

2-4 Hour

Monster : Mistress MOB ID : 1059

Map

mjolnir_04

Time

2 Hour

Monster : Moonlight Flower MOB ID : 1150

Map

pay_dun04

Time

1 Hour

Monster : Orc Hero MOB ID : 1087

Map

gef_fild02 , gef_fild14

Time

1 Hour

Monster : Orc Lord MOB ID : 1190

Map

gef_fild10

Time

2 Hour

Monster : Osiris MOB ID : 1038

Map

moc_pryd04

Time

1 Hour

Monster : Pharaoh MOB ID : 1157

Map

in_sphinx5

Time

1 Hour

Monster : Phreeoni MOB ID : 1159

Map

moc_fild17

Time

2 Hour

Monster : RSX 0806 MOB ID : 1623

Map

ein_dun02

Time

2.30 Hour

Monster : Tao Gunka MOB ID : 1583

Map

beach_dun

Time

5 Hour

Monster : Thanatos / Memory of Thanatos MOB ID : 1708

Map

thana_boss

Time

8 Hour

Monster : Valkyrie Randgris MOB ID : 1751

Map

odin_tem03

Time

8 Hour

Monster : Vesper MOB ID : 1685

Map

jupe_core

Time

2 Hour

Monster : Wounded Morroc MOB ID : 1917

Map

moc_fild22

Time

12 Hour

Monster : Ygnizem / Egnigem Cenia MOB ID : 1658

Map

lhz_dun02

Time

2 Hour

Monster : Assassin Cross Eremes MOB ID : 1647

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : High Priest Magaleta MOB ID : 1649

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : High Wizard Katrinn MOB ID : 1651

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Lord Knight Seyren MOB ID : 1646

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Sniper Shecil / Sniper Cecil MOB ID : 1650

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Whitesmith Harword MOB ID : 1648

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour